22/03/19  Hoạt động - Sự kiện  11443
1. Phần dành cho Văn Thư PGD: Văn Thư tiếp nhận văn bản từ file cứng của các cơ quan khác vào Vofice2. Phần dành cho Văn Thư PGD: Văn Thư chuyển văn bản xuống trường và đẩy lên cổng thông tin điện tử bằng Vofice
 21/03/19  Hoạt động - Sự kiện  11694
Hướng dẫn nhà Trường sử dụng phần mềm QL Văn Bản Điện Tử (Voffice) bằng video